ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
20/08/2562 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19/08/2562 เชิญชวนส่งตัวแทนนักเรียนและคุณครูที่ปรึกษา ร่วมชม "การประกวดผลงานยอดเยี่ยมค่ายการเงินทิสโก้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19/08/2562 ส่งนักเรียนสมัครรับการคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาหัวแหลมให้เป็นคนดี มีปัญญา สรา้งคุณประโยชน์กับส่วนรวมและเข้าค่ายหัวแหลม ตุลาคม 2019 ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14/08/2562 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันบทร้อยกรองสดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14/08/2562 การคัดเลือกนักเรียน นิสิต นักศึกษาเป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
05/08/2562 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
05/08/2562 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน "ตอบปัญหาทางมนุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ อาเซียนในมิติวัฒนธรรม" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา