ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
31/10/2562 ขอเสนอจัดกิจกรรม IYF Leaders Camp เพื่อส่งเสริมมีจิตอาสาและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของเยาวชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22/10/2562 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคณิตศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26/09/2562 ขอเรียนเชิญร่วมงาน "SUAN DUSIT Open House" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20/08/2562 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19/08/2562 เชิญชวนส่งตัวแทนนักเรียนและคุณครูที่ปรึกษา ร่วมชม "การประกวดผลงานยอดเยี่ยมค่ายการเงินทิสโก้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19/08/2562 ส่งนักเรียนสมัครรับการคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาหัวแหลมให้เป็นคนดี มีปัญญา สรา้งคุณประโยชน์กับส่วนรวมและเข้าค่ายหัวแหลม ตุลาคม 2019 ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14/08/2562 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันบทร้อยกรองสดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา