ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
05/03/2562 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
01/03/2562 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาวสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28/02/2562 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21/02/2562 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชา ผู้กับกำลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21/02/2562 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12/02/2562 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11/02/2562 ส่งประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 (รับแบบโควตา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา