ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
16/10/2562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16/10/2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16/10/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11/10/2562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/10/2562 สรุปผลการเบิกจ่ายประจำไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจำเดือนกันายน 2562 (กันไว้เบิกเหลื่อมปีงปม.2560-2561) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/10/2562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/10/2562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์