ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
21/03/2562 หนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
19/03/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแกน่งศึกษาธิการาจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
19/03/2562 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคระกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
12/03/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น กลุ่มบริหารงานบุคคล
12/03/2562 เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กลุ่มบริหารงานบุคคล
28/02/2562 แบบใบลาอุปสมบท กลุ่มบริหารงานบุคคล
15/01/2562 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำัลงพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสพฐ 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล