ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
19/09/2562 ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 กลุ่มอำนวยการ
19/09/2562 ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยวัตกรรมการจัดการ กลุ่มอำนวยการ
19/09/2562 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายคำคมฯ กลุ่มอำนวยการ
19/09/2562 ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย กลุ่มอำนวยการ
19/09/2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กลุ่มอำนวยการ
19/09/2562 ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ ห้อข้อ"การเรียนรู้ที่มีค่า การศึกษาที่แตกต่าง" กลุ่มอำนวยการ
19/09/2562 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทยฯ กลุ่มอำนวยการ