ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
22/04/2562 ประชาสัมพันธ์ยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการเข้าไปในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า กลุ่มอำนวยการ
22/04/2562 ประชาสัมพันธ์การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2562 กลุ่มอำนวยการ
22/04/2562 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ
22/04/2562 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความ ครั้งที่ 1 กลุ่มอำนวยการ
22/04/2562 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2562 กลุ่มอำนวยการ
22/04/2562 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมศึกษาดูงานเกษตรเชิงท่องเที่ยว ที่เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม กลุ่มอำนวยการ
05/03/2562 ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย กลุ่มอำนวยการ