ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
14/08/2562 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย.2562/ขนาดโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน
14/02/2562 ข้อมูลสารสนเทศ 2561 กลุ่มนโยบายและแผน
31/01/2562 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน
25/01/2562 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มนโยบายและแผน
26/06/2561 รายงานประจำปี 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
25/06/2561 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยม กลุ่มนโยบายและแผน
12/06/2561 คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน กลุ่มนโยบายและแผน