ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล./๕๙ - ก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ผู้ดูแลระบบ)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding) (ผู้ดูแลระบบ)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสรเทศ(DLIT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผู้ดูแลระบบ)
ขายทอดตลอดหอพระ ของโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง (ผู้ดูแลระบบ)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพลานามัยสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล) (ผู้ดูแลระบบ)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่งด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม) (ผู้ดูแลระบบ)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและพื้นผวจราจร ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(โรงเรียนหนองแหนวิทยา) (ผู้ดูแลระบบ)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม) (ผู้ดูแลระบบ)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมถ์) (ผู้ดูแลระบบ)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน216/ล./57-ก จำนวน 1 หลัง (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน216/ล./57-ก จำนวน 1 หลัง (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)
ประกวดราคาจ้างการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน(93.14.18.00)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ (กลุ่มอำนวยการ)
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบ ICT ทุกกลุ่มสาระฯ (ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน) (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ (กลุ่มอำนวยการ)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนศึกษาและห้องปฏิบัติการสุขศึกษาโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม (กลุ่มอำนวยการ)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนอาคารประกอบโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม (กลุ่มอำนวยการ)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์นักเรียนแบบตั้งโต๊ะ (กลุ่มอำนวยการ)
ประกาศสอบราคาโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก (กลุ่มอำนวยการ)