นายวิโรจน์ จำปาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสาส์นวิทยา