ทำเนียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการนายนิวัตต์ น้อยมณี
ประธานกรรมการเขตพื้นที่นายอำนาจ เดชสุภา
ผู้ทรงคุณวุฒินายประเสริฐ เสมอจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒินายอำนาจ ภักดีเสน่หา
ผู้ทรงคุณวุฒินางสาลี เกษมรัติ
ผู้ทรงคุณวุฒินายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
ผู้ทรงคุณวุฒินางปนัดดา มักสัมพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒินายจำรัส คำรอด
ผู้แทนองค์กรชุมชนนายสมพงษ์ หงษา
ผู้แทนองค์กรเอกชนนายวิรัช เอี่ยมสอาด
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายยงยุทธ สุวรรณบุตร
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายเจริญ พหลทัพ
ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูนายชาติชาย ฟักสุวรรณ
ผู้แทนสมาคมประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษานายณัฐกิตติ์ เสนะโหมงคลภัทร์
ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
เลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่