ทำเนียบคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการนายสุรพล ธีระกุล
ประธาน อ.ก.ค.ศ.นางเตือนใจ อรัณยะนาค
ผู้แทน ก.ค.ศ.นางสาวปฏิมา พูนทรัพย์
ผู้แทนคุรุสภานายโสภณ สุขเสวี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลนายเสน่ห์ ขาวโต
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมายนางมณฑา สมานบุญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลังนายเจริญ พหลทัพ
ผู้แทนข้าราชการครูนายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง
ผู้แทนบริหารการศึกษานายวัชระธรรม จอมสืบ
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่