ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 353826  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : พิธีมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 1/2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     พิธีมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 1/2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/16560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การอบรมด้านงานเงิน-พัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การอบรมด้านงานเงิน-พัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา” วันที่ 26-27 กันยาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฝ่ายบริหารวิชาการจัดโครงการอบรม QR Code เพื่อพัฒนาการศึกษาตอบรับเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฝ่ายบริหารวิชาการจัดโครงการอบรม QR Code เพื่อพัฒนาการศึกษาตอบรับเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : งานเกษียณสหวิทยาเขตป้อมปราการ ประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 25 กันยายน 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “มุทิตาจิตานุสรณ์” งานเกษียณสหวิทยาเขตป้อมปราการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลบางโฉลง ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     โครงการส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลบางโฉลง วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สนับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ศึกษาดูงานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

     คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์นำโดย ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการ ศึกษาดูงานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-23 ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : ART CAMP ครั้งที่ 5

     วันที่ 22-24 กันยายน 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน แผนการเรียนศิลปกรรม ART CAMP ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “ศิลป์อาสา สร้างสุข” ณ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี และ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : นักเรียนชั้น ม.6/1 ร่วมทำจิตอาสา ณ มูลนิธิอัลเกาษัร

     วันที่ 22 กันยายน 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีพร้อมด้วยผู้ปกครองของนักเรียน ร่วมทำโครงการจิตอาสาดูแลเด็กยากจนและเด็กกำพร้าจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุม และตรวจสอบงบประมาณในสถานศึกษา วันที่ 18 กันยายนพ.ศ 2561 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุม และตรวจสอบงบประมาณในสถานศึกษา วันที่ 18 กันยายนพ.ศ 2561 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwscho......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การมอบรางวัลประจำวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การมอบรางวัลประจำวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 มีรางวัลดังต่อไปนี้ คนดีศรีพูลเจริญ การแข่งขันวอลเวย์บอล การแข่งขันตะกร้อ กิจกรรมห้องสมุด โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/1636......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และเขต 42 ศึกษาดูงานการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ

     คณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และเขต 42 ศึกษาดูงานการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุม อาคารอเนก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561

     แข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 80,000 บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดพิธีมุทิตาจิตครูและเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2561

     พิธีมุทิตาจิตครูและเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยช่วงเช้ามีการทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง กลางวันทำพิธีและถวายเพล หลังจากนั้นในช่วงเย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ค่ายบูรณาการวิชาการและทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     ค่ายบูรณาการวิชาการและทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ ราชบุรี http://www.pwschool.ac.th/main/archives/16360 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

     วันที่ 14 กันยายน 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต “ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกษิณา” เพื่อยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางกนกพร ดวงยิหวา รอ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/108 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36