กระดานถาม-ตอบ ปัญหาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฎทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือแก้ไขข้อความ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ประกาศโรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง รับสมัครครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา จึงอาศัยความตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ที่ ศธ 04043/1511 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1763/2556 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ดังนี้

1. ตำแหน่งและสาขาวิชาที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างชั่วคราว คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาทางด้านวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรี ทางด้านวิชาการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง
2.3 ต้องไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือก
3.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
3.6 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน ต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
3.7 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือก เขียนคำว่า “ รับรองสำเนาถูกต้อง ” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด หากผู้สมัครสอบคัดเลือก จงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกมีความผิดฐาน แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

4. วันเวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก รับและยื่นใบสมัครสอบได้ในวันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2561 ในเวลาราชการ 08.00 – 16.00 o. เว้นวันหยุดราชการ ที่โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

5. สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ผลงาน และบุคลิกภาพ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียน บ้านถ้ำผาตอง
ประกาศผลสอบ 3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-181085

6. เงื่อนไขการจ้าง
6.1 จ้างในอัตราจ้างเดือนละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เงินนอกงบประมาณ
6.2 ไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจำ หรือลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1
6.3 ไม่มีการเลื่อนขั้นอัตราจ้าง
6.4 สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561 เมื่อครบกำหนดจะมีการประเมินตามหลักเกณฑ์ของโรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง หากผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ และได้รับการจัดสรรงบประมาณอาจได้รับการพิจารณาจ้างต่อ หากไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เลิกจ้าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561นายสุกิจ พินิจ
(นายสุกิจ พินิจ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง

โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง ส่งเมล์ถึง โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 118.174.82.33 [ วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 14:25 น. ]

http://www.tomford-sunglasses.us.com
http://www.adidasstore.us.com
http://www.jordansforcheap.us.com
http://www.adidasyeezy.co.uk
http://www.michael-kors-handbags.org.uk
http://www.bape-hoodie.us.com
http://www.mlbjerseyscheap.us
http://www.nikebasketballshoes.us.com
http://www.michaelkors-outletonlines.us.com
http://www.johnwall-shoes.us.com
http://www.adidasnmd.uk
http://www.adidas-tubular.us.com
http://www.goyard.us.com
http://www.redbottoms.us
http://www.oakleysunglassessale.us
http://www.yeezyshoesuk.com
http://www.nikeairhuaraches.com
http://www.yeezy-shoes.org.uk
http://www.goyard-handbags.us.com
http://www.nikemercurial.us.com
http://www.filas.us.com
http://www.yeezy-boost350.us.com
http://www.kyrie3.us.com
http://www.toryburchshoes.us
http://www.cheapnbajerseys.us.org
http://www.adidasstansmith.uk
http://www.balenciagashoes.us.com
http://www.linksoflondon.us.com
http://www.oakleysunglassesformen.us
http://www.ultraboost.us.com
http://www.jordan12.us.com
http://www.yeezy-shoes.ca
http://www.curry5.us
http://www.retro-jordans.us.com
http://www.nikeairmax270.org
http://www.jordanshoes.uk
http://www.adidas-crazyexplosive.us.com
http://www.adidasnmdshoes.co.uk
http://www.yeezyboost350v2.org.uk
http://www.lebron15.net
http://www.goldengooseoutlet.us
http://www.kd-10.us
http://www.outletonline-michaelkors.us.org
http://www.charmspandora.in.net
http://www.michaelkorsoutletonlineus.com
http://www.longchamphandbagsonlines.com
http://www.off-whiteshoes.us.com
http://www.goldengoose.us.com
http://www.airmax90.us.org
http://www.yeezysshoes.us.com
http://www.nikezoom.us.com
http://www.yeezyboost-350.com.co
http://www.yeezy-shoes.org
http://www.offwhiteclothing.us.com
http://www.adidassuperstar.org.uk
http://www.nike-airhuarache.us.com
http://www.yeezy500.us
http://www.nfljerseysstoreonline.com
http://www.hoganoutletonline.us.com
http://www.louboutinshoes.uk
http://www.oakleysunglassesonline.us.org
http://www.nikehyperdunk2017.us.com
http://www.adidasstansmith.us.com
http://www.asics-shoes.us.org
http://www.offwhitehoodie.us.com
http://www.yeezyboost-350.uk
http://www.diorsunglasses.in.net
http://www.kevindurant-shoes.us.com
http://www.curry4.us.com
http://www.michaelkors-outletfactory.us.org
http://www.vans-outlet.us.com
http://www.jordan13.us.com
http://www.fitflops-saleclearance.us.com
http://www.adidasnmds.com
http://www.nikeshoesformen.us.com
http://www.nikefoamposite.us.com
http://www.air-max.us.com
http://www.nike-airforce1.us.com
http://www.nike-freerun.us.com
http://www.nikecortez.us.com
http://www.bapehoodie.us
http://www.adidasyeezys.us.com
http://www.airmax270.us.com
http://www.michaelkors-outletstore.com
http://www.outletmichael-kors.us.com
http://www.kobesneakers.com
http://www.longchamphandbagsoutlets.com
http://www.adidasultra.us.com
http://www.nikehuaracheshoes.us.com
http://www.chromehearts.net.co
http://www.kobebasketballshoes.us.com
http://www.nike-airmax90.us.com
http://www.raybanonlinestore.us.com
http://www.adidasiniki.us
http://www.hardenshoes.us.com
http://www.yeezy-500.us.com
http://www.jordan6.us.com
http://www.ferragamobelt.us.org
http://www.cheap-airjordans.us.com
http://www.fentypuma.us.com
http://www.offwhitexjordan1.com
http://www.lebronjames-shoes.us.com
http://www.derrickroseshoes.us.com
http://www.handbagsmichaelkors.com
http://www.lebron-soldier10.us.com
http://www.nike-airmax2017.us.com
http://www.nikeairforce1.us.com
http://www.longchamp-bags.us.org
http://www.raybansunglassesoutlets.us
http://www.filashoesonline.com
http://www.caterpillarboots.us.com
http://www.nikerunningshoes.us.com
http://www.adidasyeezys.us
http://www.michaeljordanshoes.us.com
http://www.nikeflyknit.us.com
http://www.authenticjordanscheap.us.com
http://www.cheaprealjordans.us.com
http://www.russellwestbrookshoes.us.com
http://www.birkinbag.us.com
http://www.ferragamobelt.us
http://www.long-champhandbags.org.uk
http://www.nikesneakers.us.com
http://www.michaelkorsoutletstoresonline.com
http://www.jordan-retro.us.com
http://www.nfljerseys.us.org
http://www.adidasyeezys.net
http://www.yeezy700.us.com
http://www.hermes-birkin.us.com
http://www.long-champ.us.com
http://www.balenciaga.us.com
http://www.michaelkorshandbag.us.org
http://www.outlettimberland.us.org
http://www.jewelrypandora.in.net
http://www.goldengoose-sneakers.us
http://www.offwhite.us.com
http://www.monclerjacketsale.us
http://www.yeezyboost350v2shoes.us.com
http://www.nikeairmax2018.us.com
http://www.lebron14.us.com
http://www.yslhandbags.net
http://www.pradasunglasses.us.org
http://www.hermes-handbags.us.com
http://www.lebron-soldier11.us.com
http://www.vibramfivefingers.us.com
http://www.nikeflyknitracer.us.com
http://www.truereligionjeans-outlets.us.com
http://www.nikepolo.us
http://www.rayban-sunglassesonline.us.com
http://www.yeezysuk.com
http://www.yeezy-boosts.us.com
http://www.lebron13.us.com
http://www.vapormaxshoes.us
http://www.monclerjackets.us
http://www.vans-shoes.us.org
http://www.hermesbelts.co.uk
http://www.katespadehandbags-outlet.us.com
http://www.longchamp-bag.us.com
http://www.michael-kors-handbags.com.co
http://www.chromehearts.com.co
http://www.kyrie4.org
http://www.guccibelt.us.com
http://www.goldengoose-sneakers.com
http://www.yeezyboost.in.net
http://www.nikereact.org
http://www.nike-shox.us.com
http://www.converseoutlet.us.com
http://www.nikeoutletstoreonlineshopping.us.com
http://www.toryburchshoes.org.uk
http://www.pandorabracelet.in.net
http://www.kyrie4shoes.us.com
http://www.asicsgelkayano.us.com
http://www.kobebasketballshoes.net
http://www.adidaseqts.com
http://www.goldengoose-outlet.us.com
http://www.oakleysunglassesonlinestore.us.com
http://www.yeezy-boost.us.com
http://www.kobe-shoes.us.com
http://www.golden-goose.us.com
http://www.adidasgazelle.us.com
http://www.basketball-shoes.us.com
http://www.airjordanretro.uk
http://www.jordan4.us.com
http://www.outletlacoste.us.com
http://www.truereligion-outlets.us.com
http://www.converse-shoes.us.com
http://www.christian-louboutin.eu.com
http://www.tomfordsunglasses.us.org
http://www.nike-huarache.com
http://www.nike-airpresto.us.com
http://www.shoesjordan.us.com
http://www.hermesonlineshop.com
http://www.nikexoffwhite.com
http://www.adidas-nmds.us.com
http://www.paulgeorgeshoes.us.com
http://www.kyrieirving-shoes.us.com
http://www.hermes-belt.us.com
http://www.nikedunks.us.org
http://www.russellwestbrookshoes.us
http://www.curry5.us.com
http://www.damianlillardshoes.us.com
http://www.lebron15shoes.us.com
http://www.chromeshearts.us.com
http://www.yeezyboost-350v2.us.com
http://www.supremehoodie.us.com
http://www.reebokoutlet.us.org
http://www.mkoutletonlinestore.com
http://www.balenciagassneakers.com
http://www.monclerjacket.net
http://www.nikeair-max.us.com
http://www.monclerjacketsoutlets.us.com
http://www.paulgeorgeshoes.us
http://www.jordan11retro.us.com
http://www.lacosteonlineshop.us.com
http://www.nike-hyperdunk.us.com
http://www.michael--korsoutlet.us.org
http://www.cheapoakley-sunglasses.us.org
http://www.adidas-zxflux.us.com
http://www.yeezy-shoes.us.org
http://www.yeezyboost.com.co
http://www.curry4shoes.us.com
http://www.goyardhandbags.us.com
http://www.monclersoutlet.us.com
http://www.adidasnmd-runner.us.com
http://www.adidasultraboost.us.org
http://www.cheapoakleys.name
http://www.rbsonlinestore.com
http://www.patriotsjersey.us.com
http://www.burberryoutlet-store.us.com
http://www.adidasoutletonline.com
http://www.raybanaviatorsunglasses.org
http://www.hermesbelts.com
http://www.nike-roshe.us.com
http://www.goldengoosesneakers.us
http://www.adidas-eqt.us.com
http://www.supremeclothing.us
http://www.nikereact.us.com
http://www.calvinkleinoutlet.us.com
http://www.adidassuperstar.us.com
http://www.adidas-pureboost.us.com
http://www.linksoflondonus.com
http://www.kobeshoes.uk
http://www.raybansunglasseswholesale.us.org
http://www.nhljerseys.us.org
โดยคุณ zzyytt ส่งเมล์ถึง zzyytt 146.196.55.127 [ วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
โค้ดตรวจสอบ
***พิมพ์ให้ตรงกับด้านบน
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 1000 Kb, Flash 1000 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: ถาม-ตอบ สพป.เชียงราย เขต 1