กระดานถาม-ตอบ ปัญหาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฎทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือแก้ไขข้อความ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ประกาศโรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศโรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา จึงอาศัยความตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ที่ ศธ 04043/1511 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1763/2556 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ดังนี้

1. ตำแหน่งและสาขาวิชาที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างชั่วคราว คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาทางด้านวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรี ทางด้านวิชาการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง
2.3 ต้องไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือก
3.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
3.6 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน ต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
3.7 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือก เขียนคำว่า “ รับรองสำเนาถูกต้อง ” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด หากผู้สมัครสอบคัดเลือก จงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกมีความผิดฐาน แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

4. วันเวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก รับและยื่นใบสมัครสอบได้ในวันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2561 ในเวลาราชการ 08.00 – 16.00 o. เว้นวันหยุดราชการ ที่โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

5. สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ผลงาน และบุคลิกภาพ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียน บ้านถ้ำผาตอง
ประกาศผลสอบ 3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-181085

6. เงื่อนไขการจ้าง
6.1 จ้างในอัตราจ้างเดือนละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เงินนอกงบประมาณ
6.2 ไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจำ หรือลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1
6.3 ไม่มีการเลื่อนขั้นอัตราจ้าง
6.4 สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561 เมื่อครบกำหนดจะมีการประเมินตามหลักเกณฑ์ของโรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง หากผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ และได้รับการจัดสรรงบประมาณอาจได้รับการพิจารณาจ้างต่อ หากไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เลิกจ้าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561


นายสุกิจ พินิจ
(นายสุกิจ พินิจ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง

โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง ส่งเมล์ถึง โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 118.174.82.33 [ วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 14:22 น. ]

20181022 xiaoou http://www.michaelkorshandbags.in.net http://www.canadiangooseoutlet.us.com http://www.michaelkorsoutletz.us.com http://www.moncleroutletsale.us.com http://www.ugg-bootsclearance.us.org http://www.ralphlaurenpolo.us.org http://www.coach-onlineoutlet.us.com http://www.jordanshoesoutlet.us.com http://www.uggboots-outlet.ca http://www.nikeshoesfree.us.com http://www.canadagoosejacketssales.us.com http://www.asicsshoes.net http://www.giuseppe-zanotti-outlet.org http://www.redbottomshoesclearance.org http://www.coachoutletfactoryoutletstore.us.com http://www.pandoraoutletstore.us.org http://www.cheapnba-jerseys.us.com http://www.chelseajerseys.us http://www.uggoutletscheap.us.com http://kings.nbajerseysstore.us.com http://www.canadagooseoutletstoress.us.com http://www.fitflopssales.org.uk http://www.uggonlineoutlet.us.com http://www.uggbootclearance.net.co http://www.uggsoutletsales.us.com http://www.canadagoosecanadian.com.co http://www.jacketscanadagoose.ca http://www.columbiasportswears.us.com http://www.jeanstruereligion.in.net http://www.monclersoutlet.us.org http://lakers.nbajerseysstore.us.com http://www.long-champpliage.fr http://www.canadagooseoutlet-store.name http://www.lacostepoloshirts.us.com http://www.denverbroncosjerseys.org http://www.canadagoosegoose.com.co http://www.raybansunglassesoutlets.com.co http://www.adidas-uk.me.uk http://hawks.nbajerseysstore.us.com http://www.canadagooseoutletstore.us http://www.uggbootsclearancesale.us.org http://www.toryburch.com.co http://www.outletmichaelkorsoutlets.us.com http://www.polooutletfactory.us.com http://www.cheapmlbjerseys.net http://www.ralphlaurenpascher.fr http://www.long-champsolde.fr http://www.fitflop.in.net http://www.lacostepolosoldes.fr http://www.nikelunarglide.org http://www.christianlouboutinoutletfactory.us.com http://www.michaelkorscybermonday.us.com http://www.cheapjerseys-wholesale.us http://www.salvatore-ferragamo.in.net http://www.poloralphlaurenshop.us.com http://www.longchampsoldes.fr http://www.handbagsmulberry.org.uk http://www.canadagoosejacketsstores.ca http://www.canadagoosejacketsstore.us.com http://www.off-whiteclothing.us.org http://www.outletcoachstores.us.com http://www.uggoutletonline.ca http://www.raybansunglassessun.us.com http://www.givenchy-handbags.us http://www.fredperrypolo-shirts.com http://www.uggoutletstore.ca http://www.fivefingersshoes.us http://www.minnetonkas.us.com http://www.northfaceoutletcom.us.com http://www.fitflopssale.in.net http://www.redbottomshoesoutlet.us.com http://www.pandoracharmssale.us.org http://www.canadagoose-coats.us.org http://www.michaelkorswallets.us.org http://www.coach-outletstore.us.org http://www.michaelkorsoutletbay.us.com http://www.fitflopssaleclearance.in.net http://www.michaelkorsoutletonlinecom.us.com http://www.canadagoose-outletstore.name http://www.mulberry-handbagsoutlet.org.uk http://bulls.nbajerseysstore.us.com http://www.airjordanshoes.us.org http://www.jordanshoes.us.com http://www.adidas-wings.in.net http://www.cheapjordanswholesale.in.net http://clippers.nbajerseysstore.us.com http://www.uggsoutletinc.us.com http://www.underarmoursoutlet.us.com http://www.jordanshoeswholesale.us.com http://www.coachhandbagsclearance.us.com http://www.airmax1.org http://www.katespadeoutletkate.us.com http://www.michaelkorsoutletonlineus.us.com http://www.fitflops-sale.org.uk http://www.manoloblahnikoutlet.us.org http://www.pandoraoutletjewelry.us.com http://pistons.nbajerseysstore.us.com http://www.cazaloutlet.us.com http://www.uggoutletstoresofficial.us.com http://www.nikeshoesofficial.us.com http://www.stussycloth.us.org http://www.truereligionjeansoutletsale.us.com http://www.yeezyboostoutlet.us.com http://www.christianlouboutinoutletshop.us http://www.pradashoesofficial.us http://www.christianlouboutinboutique.us.org http://www.canadagoosejacketscom.com.co http://warriors.nbajerseysstore.us.com http://www.jordanshoesstore.us.com http://www.canadagooseoutletcoats.us.com http://www.poloralphlaurenshirtss.us.com http://www.simulationshoes.us http://www.ralphlaurenpolo-shirts.co.uk http://www.coach-outletclearance.us.org http://www.outletcoachoutlets.us.com http://www.true-religion.org.uk http://www.uggsoutletco.us.com http://www.canadagoosejacketswomen.co.uk http://www.oakleysunglassesvault.us.org http://www.uggsoutletsclearance.us.org http://www.canadasgooseoutlet.us.com http://www.cheapmlbjerseys.com.co http://www.uggsoutletorg.us.com http://www.stephencurryshoess.us.com http://www.nbajerseysstore.us.com http://www.swarovskisoutlet.us.com http://www.longchamphand-bags.org.uk http://www.ferragamoshoes.org.uk http://www.katespadeoutletco.us.com http://www.oakleysunglassesvaults.us.org http://www.adidasoutlets.us.org http://www.coachfactoryoutletoutlet.us.com http://www.cheapjordanswholesale.us.com http://www.canadagooseoutletstoreonline.us.com http://www.truereligionjeansoutlet.co.uk http://www.michaelkorsoutletclearanceus.us.com http://www.canada-goosecoats.us.org http://www.edhardy.us.com http://www.ferragamo.us.org http://www.ralphlaurenpoloshirtss.org.uk http://www.christianlouboutinstore.us.org http://www.jordan-shoes.us.com http://www.cheapjordansshoe.us.com http://www.u+++ianlouboutinoutlet.us.com http://www.mbtshoesoutlet.us.org http://www.toryburchoutletstore.com.co http://www.truereligion-jeanssale.us.com http://rockets.nbajerseysstore.us.com http://www.nbajerseysnike.us.com http://www.michaelkorsoutletcoupons.us.com http://www.shoeslouboutin.us http://www.michaelkorsoutletfactoryshop.us.com http://www.burberryoutletsale.us.org http://www.canadagoosejackets-outlet.us.com http://www.pandoracharmsorg.us.com http://www.dansko-shoes.us.com http://www.filashoes.us.com http://spurs.nbajerseysstore.us.com http://www.katespadeoutletnewyork.us.com http://www.jordanshoesfactory.us.com http://www.canada--goose.ca http://www.cheapuggsboot.com.co http://magic.nbajerseysstore.us.com http://www.soccer-shoes.us http://www.canadagoosesoutletstore.com http://www.barbourjackets.us.org http://www.pradaoutlet.us http://www.michae-kors-outlet.ca http://www.michaelkorshandbagsmk.org.uk http://www.uggoutlet-onlineclearance.us.com http://www.coachoutletonlinestores.com.co http://www.mulberrysaleoutlet.org.uk http://www.adidasnmdad.us.com http://www.pandoracharmssaleclearances.us.org http://www.burberrysaleoutlet.com.co http://www.oakleysunglassesstore.us.org http://www.moncler-jackets.co.uk http://www.longchampoutletonlines.us.com http://pelicans.nbajerseysstore.us.com http://www.michaelkorshandbags-outlets.us.com http://www.nikefactoryoutlets.us.com http://www.guccihandbags.us.org http://www.moncler-outletstore.us.com http://www.uggsoutletstores.com.co http://www.truereligionjeans.org.uk http://www.uggoutletusa.us.com http://www.pandorajewelrystore.com http://www.warriorsjersey.us http://www.michaelkorsoutletca.us.com http://www.airjordan4retro.us http://www.ralphlaurenpolo-uk.me.uk http://www.raybansunglassese.us.com http://www.air-max90.co.uk http://nuggets.nbajerseysstore.us.com http://www.chromeheartsoutletstore.com.co http://www.mulberrybagsuk.co.uk http://www.salomonshoess.us.com http://www.coachoutletfactoryshop.us.com http://www.jackwolfskin.us.com http://www.christianlouboutinsale.us http://www.airjordan12.us http://www.coachoutletstores.eu.com http://www.katespadeoutletsales.us.com http://www.moncleroutlet-online.us.com http://www.swarovskicrystalsale.org.uk http://www.oakleysunglasseswebsite.us.com http://celtics.nbajerseysstore.us.com http://www.coachoutletcoupons.us.com http://www.cheapjordansshoes.com.co http://www.coachoutletonlineco.us.com http://76ers.nbajerseysstore.us.com http://www.christianlouboutinoutlets.us.org http://www.canadacoachoutlet.com.co http://www.outlettoryburch.com.co http://www.nikepresto.us http://www.airjordanreleasedates.us.com http://www.cheapnfljerseysforsale.us.com http://www.coachoutletclearance.us.com http://www.pandorajewelrycharm.us.com http://www.coachoutletonlineshops.us.com http://www.polooutletfactorystore.us.com http://www.dioroutlet.us http://www.uggoutlet.ca http://www.pradasunglasses.us.com http://www.polooutletsale.us.com http://www.raybansunglassesofficialsite.us.com http://www.cheap-snapbacks.us.com http://www.yeezyboost.us.org http://www.mulberrysaleuk.org.uk http://www.cheapjordansforsale.in.net http://www.michaelkors.eu.com http://www.uggsoutletstores.us.com http://www.visvim.us.com http://www.truereligionoutletclearance.us.com http://www.coachoutletonlinefactorystore.us.com http://www.katespade-outlet.name http://www.suprashoes.us.com http://www.marc-jacobs.us.org http://northface.outletclearance.us.com http://www.coachoutletofficialonline.us.com http://www.cheapjordansretro.in.net http://www.uggsboots.ca http://www.cheapjordansretro.com.co http://www.coach-outletclearance.us.com http://www.ferragamo-outlets.us.com http://www.cheap-jordanshoes.us.com http://www.lebronjamesshoess.us.com http://www.supremeclothing.org http://www.canadagooseoutletco.us.com http://www.coachoutletonlinestore.org http://www.palladiumboots.us.com http://www.nikedunk.us http://www.christianlouboutinoutletlouboutin.us.com http://www.michaelkorsoutletstore.org.uk http://www.footballshirtsuk.org.uk http://www.coachfactoryoutletclearance.us.com http://www.oakleysunglassesoakley.us.org http://www.adidasnmduk.org.uk http://www.offwhiteoutlet.us.com http://www.outlettoryburch.us http://www.toryburchstoreoutlet.us.com http://www.coachcanada-outlet.ca http://www.adidasoutlet-stores.us.com http://www.outletcanadagooseoutlet.com http://www.nhl-jerseys.org http://www.christianlouboutinpas-cher.fr http://www.mont-blancpens.com.co http://www.airforce1.us.com http://www.longchamphandbagssale.us.com http://www.coachoutlet-onlinecoachfactoryoutlet.us.com http://www.denverbroncos.us.org http://www.adidascrazy.us.com http://www.michaelkorsoutletkors.org.uk http://www.michaelkorsoutletfactorystore.us.com http://www.uggbootsclearancesale.us.com http://www.longchampoutlet1.us.com http://www.longchamphandbagssale.co.uk http://www.balenciagasneaker.us.com http://www.dcshoes.us.com http://www.moncleroutletstores.us.org http://www.canada-gooseoutlet.us http://www.kobe9elites.us.com http://www.camelshoes.us http://www.coachoutletonlinecoachfactory-outlet.us.com http://www.michaelkorsoutletnewyork.us.com http://www.basketballshoes.us.com http://www.lakersjersey.us.com http://www.coachfactoryoutletcoachoutlet.us.com http://www.michaelkorsfactory-outlets.us.com http://mavericks.nbajerseysstore.us.com http://www.pandoracharmsoutlets.us.org http://www.canadagooseoutletgoose.us.com http://www.michael-korsoutletuk.me.uk http://www.ralphlauren-pascher.fr http://www.nikestorenike.co.uk http://www.ray-bansunglassesonsale.us.com http://www.mulberrybagssale.org.uk http://www.cheapjordansoutlet.us.com http://www.burberryoutlet.ca http://www.todsoutlets.us.com http://www.michaelkors-outletonlinesale.us.com http://www.nikeoutlets.us.org http://www.swarovskioutletonline.us.com http://www.truereligion-jeansoutlet.us.com http://www.y3shoes.org http://www.raybansunglassessale.net.co http://www.nobisoutlet.us.org http://www.bvlgari.us.org http://www.uggsoutletsonline.us.com http://www.moncler.us.com http://www.uggoutletuggsoutlets.us.com http://www.pandoracharmss.us.com http://www.uggoutletclearance.us.com http://www.michaelkorsoutletsiteofficial.us.com http://www.canadagoosecoats.co.uk http://www.manchesterunitedjersey.us http://www.footballshirts.me.uk http://www.saucony.us.org http://www.christianlouboutinoutletstoreonline.us.com http://www.poloralphlaurencheap.us.com http://www.converseshoes.us.com http://www.jordanshoesclearance.us.com http://www.cheapnhljerseyss.us.com http://www.fit-flopssaleclearance.us.com http://www.coachoutletofficials.us.com http://www.cheapjerseyswholesalenike.us.com http://www.christianlouboutinoutletorg.us.com http://www.pandoracharmsofficial.us.com http://www.truereligionjeansoutletstore.us.com http://www.cheap-uggsboots.in.net http://www.yeezyboost350sale.us.com http://www.christianlouboutinoutletin.us.com http://www.nikefreetrainer.org.uk http://www.ray-banssunglassesoutlet.us.com http://www.hermes-birkin.in.net http://www.canadagooseparka.name http://www.canada-gooseoutletstore.name http://www.oakleysunglasses-outlets.us.org http://www.poloralphlaurendiscount.us.com http://www.coachoutlet-canada.ca http://www.michaelkorsoutletclearancecom.us.com http://www.cheap-uggsoutlet.us.com http://www.michaelkorsoutletcheap.us.com http://www.michaelkorsoutletclearance-online.us.com http://www.ferragamooutletstore.net http://www.montblanc-pensoutlet.us.com http://www.cheapjersey-wholesale.us.com http://www.coachoutlet-store.us.org http://www.toms-shoes.us.com http://www.redbottom.us http://www.coachfactoryoutletstores.us.org http://www.truereligion-jean.us.com http://www.outlettoryburch.us.org http://www.ralphlauren-poloshirts.us.com http://www.airmax97.net http://www.keen.us.com http://www.kevindurantshoes.net http://www.truereligionjeansoutlets.us.com http://www.harden.us.com http://www.mbt-scarpe.it http://www.ralphlaurenpoloshirts.org.uk http://www.bottega-venetaoutlet.us http://www.pandoracharmsoutlet.us.org http://www.ysloutlet.us.com http://www.49ersjerseyshop.us http://www.goosecanadajackets.ca http://www.nikerevolution3.us http://www.ralphlauren-shirts.me.uk http://www.canadagoosecoats.us.org http://www.cheapnfljerseyswholesales.us.com http://www.handbagsmulberry.co.uk http://www.jordanshoessale.us.com http://www.katespadestoreoutlet.us.org http://www.canadagoose-jacketsuk.co.uk http://www.ralphlauren-poloshirt.org.uk http://www.foampositeshoe.net http://www.michaelkorsoutletfriday.us.com http://www.lecoqsportif.us.com http://www.ralphlaurenpolo-outlet.us.com http://www.cheapuggboot.com.co http://www.michaelkorshandbagss.us.com http://knicks.nbajerseysstore.us.com http://www.mbtshoes.net http://www.oakleysunglassesout1et.us.com http://nets.nbajerseysstore.us.com http://www.canadagoosejacketsshop.co.uk http://www.guccioutletonlinestores.us.com http://www.chromeheartsoutlets.us.org http://www.michaelkorhandbags.us.com http://www.canadagoose-jacketsuk.me.uk http://www.coach-factoryoutletonline.com.co http://www.nike-airmax2015.us http://www.uggbootclearance.us.com http://www.cheapjordansonline.us.com http://www.nikeshoes-outlet.us.com http://www.soccerjerseys.us.com http://www.outlettruereligion.in.net http://www.newbalanceshoes.in.net http://www.coachfactory-outlets.us.org http://www.supreme.us.org http://www.cheapjordan-shoes.us.com http://www.burberrysaleoutlets.us.com http://trailblazers.nbajerseysstore.us.com http://www.redbottomshoesclearance.us.com http://www.mulberryhandbagsonline.org.uk http://www.toryburchoutletshop.us.com http://www.pandoracharmsclearancesale.co.uk http://www.puma.us.org http://www.vansshoes.net http://www.clevelandcavaliers.us.com http://www.suicokesandals.us http://www.cheapuggbootsonline.us.com http://www.airmax90nike.org.uk http://www.newyorkknicksjersey.com http://bucks.nbajerseysstore.us.com http://www.katespadeoutletofficial.us.org http://www.nikerevolution.org http://www.nfljerseysofficial.us.com http://www.supremeshop.org.uk http://www.supremeclothing.com.co http://www.canadagoosesoutlet.com.co http://www.michaelkorsoutletok.us.com http://www.katespadeoutlets.net http://www.bootsugg.ca http://www.canadagooseoutletbay.us.com http://pacers.nbajerseysstore.us.com http://www.birkenstock-outlet.us.com http://www.coachoutlet-online.us.org http://www.outletchristianlouboutin.us.com http://www.katespadeoutletstores.us http://www.jimmychooshoes.us.org http://www.pandoracharmsclearancesale.me.uk http://www.christianlouboutinoutletsale.us.com http://www.nikeblazerpaschers.fr http://www.canadagoose-outletonline.name http://www.boostyeezy.co.uk http://www.true-religionjeanssale.us.com http://www.balenciagasneakers.us.org http://www.michaelkorsoutletclearancer.us.com http://www.ferragamooutletstore.us.com http://www.michaelkorsoutletsales.us.com http://www.coachoutletoutlet.us.com http://www.uggsoutlet-boots.us.com http://www.clearancefitflopssale.com http://www.uggsoutlet.ca http://www.hermesoutletonline.us.com http://www.toryburchoutlets.com.co http://www.airjordanretros.us.com http://www.uggoutletsite.us.com http://www.uggsoutletshop.us.com http://www.chromeheartoutlet.us.com http://www.michaelkorsoutletmks.us.com http://www.swarovskioutletstore.com.co http://www.nikeairhuaracheair.co.uk http://www.coach-handbags.us.com http://www.canada-goosecoats.us.com http://www.pandorajewelryoutlet.us.com http://www.cheapsoccerjersey.net http://www.truereligionjeansclearance.us.com http://www.airjordan4.org http://www.louboutinshoesoutlets.org.uk http://www.cartierjewelry.us.org http://www.ugg-outlets.ca http://www.guccioutletstores.us.com http://www.worldcupjerseys.us.com http://www.raybansunglassestm.us.com http://www.ferragamoshoesofficial.us.com http://wizards.nbajerseysstore.us.com http://www.michaelkorsoutletsalestore.us.com http://www.coachoutletonlinesfactory.us.com http://www.celine-outlet.us.com http://www.hermesoutletstore.us.com http://www.redbottomshoesonline.us.com http://www.adidastrainersshoes.co.uk http://www.coachfactoryoutlet-sale.us.com http://www.eccoshoesoutlet.us.com http://www.coachoutletstorecoach.us.com http://www.coachoutletcoachs.us.com http://www.coachoutletonlineclearance.eu.com http://www.pololaurenoutlet.us.com http://www.michaelkorsoutletme.us.com http://www.moncleroutletonline.us.com http://www.airjordanretro.com.co http://heat.nbajerseysstore.us.com http://www.michaelkorsoutletnew.us.com http://www.ubiqshoes.us http://www.mishka.us.org http://www.pandora.net.co http://suns.nbajerseysstore.us.com http://www.ralph-laurenpoloshirts.org.uk http://www.nikeairforce1.org http://www.ralph-laurenpoloshirts.us.com http://www.reeboktrainers.me.uk http://www.christianlouboutinoutletcl.us.com http://www.coachoutlet-clearance.us.com http://www.moncleroutlet-store.us.com http://www.long-champhandbags.us.com http://www.mcmoutletstores.us.org http://www.monclerjackets.ca http://www.uggoutletboot.us.com http://jazz.nbajerseysstore.us.com http://www.airhuaracheuk.org.uk http://www.realmadridjersey.us http://www.michaelkorsoutletny.us.com http://www.texansjerseys.us http://www.uggsoutletstore.net.co http://www.oakleysunglassesofficial.us.org http://www.tomsshoes.in.net http://www.polooutletclearance.us.com http://www.uggoutlets.ca http://www.chicago-blackhawks.us.com http://mulberryoutlet.outlet-store.co.uk http://www.uggboots-clearance.us.org http://www.christianlouboutinshoesuk.me.uk http://timberwolves.nbajerseysstore.us.com http://thunder.nbajerseysstore.us.com http://www.michaelkorsoutlet-stores.us.com http://www.coach-handbags.us.org http://www.nikecortezshoes.org http://www.baltimoreravens.us.com http://www.valentinooutlet.us.com http://www.northfacejacketclearance.us.com http://www.michaelkorsoutletonlinediscount.us.com http://www.uggbootsclearance.org http://www.canadagoosejacketsusa.us.com http://www.uggboots-australia.us.com http://www.ugg-outletonlineclearance.us.com http://www.canadagoosejacketsgoose.us.com http://grizzlies.nbajerseysstore.us.com http://www.barcelonajersey.us http://www.katespadeoutletofficials.us.com http://www.linksoflondon.org.uk http://www.coachoutletonline-coachfactoryoutlet.us.com http://www.michael-korsoutletuk.org.uk http://www.nikeoutletonline.us.org http://www.kobebryantshoes.in.net http://www.coachfactoryoutlet-clearance.us.com http://www.pandoracharmsoutlets.us.com http://www.hervelegeroutlet.us.com http://www.clarks.us.org http://www.christianlouboutinonline.us.org http://www.nikeshoesusa.us.com http://www.hermesbelt.com.co http://www.wellensteyn.us.org http://www.truereligionoutlet-store.us.com http://www.michaelkorsoutletstoresfactory.us.com http://www.dolce-gabbana.us.com http://www.long-champoutlets.us.com http://www.fitflopsoutletsale.com http://www.pandoracharmspandora.us.com http://www.cheapjordansfreeshipping.us.com http://www.raybanssunglassesonsale.us.com http://www.adidasultraboost.org http://hornets.nbajerseysstore.us.com http://www.merrell.us.com http://www.michaelkorsoutleok.us.com http://www.lightupshoes.us.com http://www.coltsjersey.us http://www.montblancpenss.us.com http://www.jeepshoes.us http://www.canadagoose--outlet.ca http://www.jordanshoesshop.us.com http://www.sunglassesoakleywholesale.us.com http://www.swarovskisale.org.uk http://www.kobeshoes.us http://www.toms.us.com http://www.outletcanadagooseonline.us.com http://www.uggsoutlet-stores.us.com http://www.canadagooseoutletstock.us.com http://www.malone-souliers.us.com http://www.undefeated.us.org http://www.fitflopsshoes.in.net http://www.raybanoutletstore.us http://www.michaelkorsoutletcheapsale.us.com http://www.uggoutlets.net.co http://www.nikeshoesstore.us.com http://www.toryburch.us.org http://www.uggoutletonline-clearance.us.com http://www.truereligionjeans.co.uk http://www.pandoracharmssaleclearance.us.org http://www.nikeairmax2017.us.org http://www.toryburchhandbagsoutlets.us.com http://www.coachoutletstore.com.co http://www.raybansunglassesray.us.com http://www.airmax90.us.com http://www.uggoutletugg.us.com http://www.canadagooseoutletonlinesale.us.com http://www.kate-spadeoutlets.in.net http://www.nfljerseyss.us.com http://www.poloralph-laurenuk.org.uk http://www.uggoutletuggsboots.us.com http://www.coachoutletcoachoutletonline.us.com http://www.guccioutletsonline.us.org http://www.raybanssunglass.us.com http://www.pandoraoutletshop.us.com http://www.michaelkorsoutletonline-stores.us.com http://www.kappaclothing.us http://www.golden-goose.us.org http://raptors.nbajerseysstore.us.com http://www.pandoraoutletinc.us.com http://www.birkenstocksandal.us.com http://www.reebokoutletstores.us.com http://www.airjordan3.us http://www.shoe+++ianlouboutin.us.com http://www.uggoutletstoress.us.com http://www.poloralph-lauren.us.com http://www.coachoutletonlinecoachoutlet.us.com http://www.niketennis.org http://www.goosejackets.ca http://www.canadiangoosejackets.us.com http://www.miumiu.us.org http://www.poloralphlaurens.in.net http://www.nikeairmax-schweiz.ch http://www.uggsoutletsclearances.us.com http://www.futbol-baratas.com http://www.coachoutletonline-clearance.us.com http://www.cheapjordansoutlet.in.net http://cavaliers.nbajerseysstore.us.com http://www.katespadeoutletstores.us.org http://www.mizuno-shoes.us.com http://www.uggsoutletugg.com.co http://www.nhljerseysstore.us.com http://www.michaelkorsoutletmacy.us.com http://www.guccioutletonline.us.org http://www.ralphlauren-polo.us.org http://www.poloralphlaurenwholesale.us.com http://www.swarovskioutletinc.us.com http://www.poloralphlaurenoutlets.in.net
โดยคุณ xiaoou ส่งเมล์ถึง xiaoou 69.167.26.235 [ วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 18:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
โค้ดตรวจสอบ
***พิมพ์ให้ตรงกับด้านบน
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 1000 Kb, Flash 1000 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: ถาม-ตอบ สพป.เชียงราย เขต 1