กระดานถาม-ตอบ ปัญหาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฎทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือแก้ไขข้อความ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัยโรงเรียนบ้านแม่กรณ์
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่กรณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
------------------------
ด้วยทางโรงเรียนบ้านแม่กรณ์มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 ตำแหน่ง จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ครูผู้สอนเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านแม่กรณ์ เงินเดือน 8,000 บาท
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
(1) มีสัญชาติไทย
มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
( 1 ) ได้รับวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสาขาวิชาหรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ในรายละเอียด
( 2 ) เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา
3. กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน – 8 มิถุนายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) เบอร์ติดต่อ 086-1946219
4. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
1) ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว โดยขอรับได้ที่โรงเรียนบ้านแม่กรณ์
2) สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ พร้อมทั้งนำสำเนาต้นฉบับจริงไปแสดงด้วย / ใบประกอบวิชาชีพครู
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก/ แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
6) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
โรงเรียนบ้านแม่กรณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่กรณ์
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านแม่กรณ์จะคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินศักยภาพ โดยกำหนดหลักสูตรการคัดเลือกดังนี้
1) สอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ ข้อเขียน 50 คะแนน
2) สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
7. วัน เวลา และสถานที่สอบ
โรงเรียนบ้านแม่กรณ์จะทำการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ตามกำหนดเวลาดังนี้
วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนน
15 พฤษภาคม 2561
09.00 น.– 12.00 น.
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
13.00 น. เป็นต้นไป
ข. สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
รวมคะแนน 100
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1) ได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
2) ได้คะแนนรวมทั้ง 2 ภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
9. การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านแม่กรณ์จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 9 มิถนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่กรณ์โดยประกาศเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่คะแนนสอบรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ก) มากกว่าอยู่ในลำดับสูงกว่าถ้าความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบก่อนอยู่ในลำดับสูงกว่า
10. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี
โรงเรียนบ้านแม่กรณ์จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือกเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่แจ้งผลการสอบคัดเลือก
11. การแต่งตั้ง
ผู้คัดเลือกได้จะได้รับการแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ ในการประกาศผลการคัดเลือก โดยโรงเรียนจะแจ้งวันเวลาให้มารายงานตัวต่อไป หากผู้สอบคัดเลือกได้ ไม่สามารถเข้ารับการแต่งตั้งได้ตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ จะแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปแทนผู้คัดเลือกได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ หากไม่มีการยกเลิกบัญชีจะได้รับการแต่งตั้งเป็นคราวๆ เมื่อมีตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในโรงเรียนดังกล่าวว่างลง
12. เงื่อนไขการจ้าง
1) ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนบ้านแม่กรณ์หากไม่มาตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
2) ไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจำ หรือลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
3) ผู้ผ่านคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้าง ตามที่โรงเรียนแม่กรณ์กำหนด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
(นายขจรศักดิ์ ควรคิด )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กรณ์
โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ส่งเมล์ถึง โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 182.53.234.197 [ วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 22:41 น. ]

mt20180605 http://www.salewashoes.com http://www.lebronjamesshoess.com http://www.nikeoutlet.us.com http://www.canadagoosejacketssale.com.co http://www.vasqueshoes.us http://www.timberland-boots.us.com http://www.pandorastore.us.com http://www.guccioutlets.us.org http://www.jordanshoes.in.net http://www.cheapuggs.net.co http://www.adidasyeezyboost-350.us.com http://www.toryburchoutletonline.com.co http://www.raybanssunglassesoutlet.us.com http://www.toryburch-outletstores.us.com http://www.adidasshoe.us.com http://www.swarovski-crystal.co http://www.dooneyandbourkehandbags.name http://www.salvatoreferragamoshoes.com http://www.niketessen.com http://www.philippplein-outlet.com http://www.canadagoosejackets.net.co http://www.christianlouboutinoutlet.us http://www.mcm-outlet.us.org http://www.ralph-laurenoutlet.org.uk http://www.valentino-shoes.us.com http://www.christianlouboutinshoesuk.org.uk http://www.air-jordans.us.com http://www.michael-korsoutlets.us.com http://www.monclerjacketsoutlet.in.net http://www.adidasnmdr1.us.com http://www.colehaan-shoes.us http://www.polo-ralphlauren.in.net http://www.fredperrypoloshirts.in.net http://www.hermes.us.org http://www.eccoshoes-outlet.us.com http://www.toryburch-outletonline.in.net http://www.canadagoosesalejackets.us.com http://www.katespadeoutlet.us.org http://www.coach-factoryoutletonline.us.org http://www.moncleroutlet.me.uk http://www.michaelkorshandbags.eu.com http://www.kobeshoes.cc http://www.fitflopssale.us.com http://www.michaelkorsoutletonlineclearance.in.net http://www.garmontboots.com http://www.naotsandals.us http://www.reebokshoes.us.org http://www.ralphlauren-outletonlines.us.com http://www.jordansshoes.us.com http://www.skechersshoes-outlet.us.com http://www.katespade.in.net http://www.nmd-adidas.us.com http://www.nikeairmaxzero.com http://www.supreme-clothing.us.com http://www.abercrombieand-fitch.ca http://www.dannerboots.us http://www.suprashoes.us.org http://www.adidas-outlet.us.com http://www.monclerjacketsuk.com.co http://www.kevindurantshoes.name http://www.uggsoutletofficials.us.com http://www.kobebryantshoes.name http://www.chopardwatches.name http://www.uggsaustralia.fr http://wwwcanadagoose-uk.com.co http://www.nike-basketballshoes.com http://www.katespadehandbags.us.com http://www.mbtshoes.name http://www.2017nikeairmax.us http://www.kyrie4-shoes.com http://www.keensandals.us http://www.gappoloshirts.us http://www.nikeoutletshoes.us.com http://www.louboutinshoes.in.net http://www.fitflopssaleuk.me.uk http://www.coach-factoryoutletstore.us.com http://www.nike-store.us.com http://www.outletlouisvuitton.us.com http://www.cheapjordans-shoes.us.com http://www.michaelkorsfactoryoutletsale.us.com http://www.coachfactory-outlet.us.com http://www.pandoracharms.us.com http://www.colehaanoutlet.us http://www.nikeairmax-270.com http://www.canadagooseoutlet.net.co http://www.cheapjordans.us.com http://www.thenorthfacejacketsoutlet.us.com http://www.vuittonlouis.us.com http://www.vionicsandals.us http://wwwcanadagoose-jacketsuk.com.co http://www.pandorajewelry.in.net http://www.aldenshoes.us http://www.pranaclothing.us http://www.adidas-nmd.us.com http://www.canadagoosesoutlet.ca http://www.coach-outlets.us.com http://www.coachfactoryoutlet-online.in.net http://www.cheapraybans.com.co http://www.pandora-jewelryoutlet.us.com http://www.adidasshoes.in.net http://www.adidascampusshoes.us http://www.polooutlet.in.net http://www.raybanssunglasseses.us.com http://www.johnstonandmurphyoutlet.com http://www.nikezoom.us http://www.coachoutletonlinestore.in.net http://www.ysloutlets.us.com http://www.canadagoosejacket.com.co http://www.pandoracharms.us.org http://www.asicsoutlets.us.com http://www.canadagoosesaleoutlet.us.com http://www.coach-factoryoutletsonline.us.com http://www.saintlaurenthandbags.name http://www.michaelkorsoutletclearance.us.org http://www.canada-goose-jackets.ca http://www.michael-korsoutlet.in.net http://www.asicsshoes-outlet.us.com http://www.oakleysunglasses-wholesales.us.com http://www.ralph-laurenoutlet.com.co http://www.drmartens.us.com http://www.wolverineboots.name http://www.uggs.net.co http://www.nikeairmax.in.net http://www.mbtshoessale.us.com http://www.cheapnfljerseysofficial.us.com http://www.lacostepoloshirts.name http://www.coachfactory-outletstore.us.com http://www.coachcanadaoutlet.ca http://www.ralphlaurensale-clearance.me.uk http://www.pandora-outlet.us.com http://www.coach-outlet.us.com http://www.birkenstockshoesoutlet.us.com http://www.columbiashoesoutlet.us.com http://www.uggbootssales.us.com http://www.danskoshoes.name http://www.yeezyboost.us.com http://www.cheapoakleysunglasses.com.co http://www.eccooutlets.us http://www.pumashoesoutlet.us.com http://www.monclerjacketssale.us.com http://www.birkenstocks.us http://www.airmoreuptempo.us http://www.ballyhandbagsoutlet.com http://www.oakleysunglasses-outlet.name http://www.moncleroutletonlines.us.com http://www.ralphlaurenoutletsonline.us.com http://www.moncleroutlets.us.org http://www.coachfactoryonlineoutlet.com.co http://www.hermes-handbags.us http://www.nikeairmaxaxis.com http://www.pandora.us.com http://www.hermesbirkin.in.net http://www.coachoutletstoreonlineclearances.in.net http://www.pandorajewelryoutlet.in.net http://www.manoloblahnikshoes.us http://www.suprashoes.name http://www.canadagoosejackets-outlet.us http://www.michael-korsoutlets.eu.com http://www.harden-vol1.com http://www.yeezyboost-350.us.com http://www.timberlandboots.name http://www.redwingoutlet.com http://www.michaelkors-outlets.ca http://www.louboutinshoesuk.org.uk http://www.nikereactshoes.com http://www.mulberryoutletuk.me.uk http://www.birkenstockoutletus.us.com http://www.chchhandbags.com http://www.diorhandbags.name http://www.nike-huarache.in.net http://www.jordanshoesforsale.us.com http://www.ralph-laurenoutlet.us.org http://www.yeezyboost.org.uk http://www.supremenewyork.us.com http://www.givenchyhandbags.us http://www.nike-airpresto.com http://www.nike-airfoamposite.com http://www.oakley--sunglasses.us.org http://www.burberry-outlet.name http://www.canadagooseoutletcheap.us.com http://www.airmaxoutletsaleus.com http://www.coachoutletsonline.us.com http://www.coach-outletonlines.us.com http://www.tiffanyandcojewelry.in.net http://www.kennethcoleshoes.us http://www.pumarihannashoes.com http://www.caterpillarboots.us http://www.cheapjordans.in.net http://www.outletcoachonline.us.com http://www.airjordans.us.com http://www.coachoutletstore-online.us.com http://www.raybansunglasses.name http://www.adidas-shoes.us.com http://www.timberlandbootsoutlet.us.com http://www.michaelkors-outlet.com.co http://www.vasqueboots.us http://www.converseallstar.us.com http://www.nike-shoes.in.net http://www.tevasandals.us http://www.fendihandbags.name http://www.florsheimshoes.us http://www.louisvuitton-outlet.us.com http://www.supremeclothing.us.org http://www.nikeairmax-shoes.com http://www.uggscanadaugg.ca http://www.kate-spades.us.com http://www.michael-korsoutlet.ca http://www.timberlandbootsoutlets.us.com http://www.cheapjordanshoes.in.net http://www.poloralphlaurenoutletpolo.us.com http://www.coachoutletonlinecoachfactoryoutlet.us.com http://www.cheapmlbjerseys-wholesale.us.com http://www.salomonshoesoutlet.us.com http://www.outletmichaelkors.us.com http://www.yeezyboost-350.co.uk http://www.coachfactoryoutlet-online.us.org http://www.dolceandgabbana-handbags.com http://www.nikeoutletonlinestore.us.com http://www.birkenstockoutlets.us.org http://www.arcteryxboots.com http://www.jordanretro.name http://www.nikeshox-shoes.com http://www.air-max90.org.uk http://www.tiffany-andcooutlet.us.com http://www.nikeairmax87.com http://www.allenedmondsshoes.us http://www.pradaoutlets.us.com http://www.mulberry-bagsuk.me.uk http://www.michaelkors-outlet.in.net http://www.nikeshoes.in.net http://www.outletcoachoutlet.us.com http://www.canadagoose-outlet.name http://www.longchampoutletus.us.com http://www.ugg-boots.net.co http://www.philipppleinshirt.com http://www.adidasyeezyshoes.us.com http://www.timberland-outlets.us http://www.converseshoes-outlet.us.com http://www.yslhandbags.name http://www.coachoutletstoreonline.com.co http://www.polo-outlet.in.net http://www.nikeairmoremoney.us http://www.northface-jackets.us.com http://www.adidas-yeezyboost.us.com http://www.timberlandoutlet.com.co http://www.cheapjordan-shoes.in.net http://www.uggsoutletstoress.us.com http://www.airmax-97.us http://www.coach-outletonline.eu.com http://www.redbottomsshoes.us.com http://www.coachfactoryoutletsshop.us.com http://www.michaelkors-outlet.ca http://www.salvatoreferragamoshoes.us.com http://www.salomonshoes.in.net http://www.christianlouboutinshoes.us.org http://www.cheapnfljerseysnflwholesale.us.com http://www.coachfactory-outletonline.us.org http://www.ugg.net.co http://www.coachoutletus.us.com http://www.nikeair-force1.com http://www.nikeoutletonline.us.com http://www.pandora-charms.us.org http://www.coach-factory-outlet.us.org http://www.vuitton-louis.us.com http://www.berlutishoes.us http://www.givenchyoutlet.us.com http://www.harrywinstonjewelry.us.com http://www.nike-dunks.com http://www.coachfactoryoutlet-storeonline.us.com http://www.canadagooseoutlet.name http://www.pandoracharms.name http://www.montblanc-pens.us.org http://www.fitflops-saleclearance.us.org http://www.ultraboost.us http://www.pandora-jewelrycanada.ca http://www.columbiasportswear.us.com http://www.cheapjordans.com.co http://www.underarmourshoesoutlet.us.com http://www.nikefreerun.name http://www.uggsoutlet-clearance.us.com http://www.givenchyhandbags.name http://www.adidasoutlet.us.com http://www.swarovskioutlets.us.com http://www.pg2-shoes.com http://www.fitflops-sale-clearance.us.com http://www.fitflopssale-clearance.us.org http://www.hermesbag.us.com http://www.nikecortezclassic.us.com http://www.johnlobbbootmakershoes.us http://www.lowaboots.us.com http://www.outlettoms.us.com http://www.eccoshoesstore.us.com http://www.mikimotopearls.us http://www.nikecortezclassic.com http://www.nikeepicreact-flyknit.com http://www.tevashoes.us http://www.asoloboots.us http://www.valentinoshoesoutlets.us.com http://www.airmax90.org http://www.charmspandora.us.com http://www.adidasoriginals.in.net http://www.katespadeoutletstoreonline.us.com http://www.air-max2018.us.com http://www.mammutboots.com http://www.newbalance-outlet.us.com http://www.adidas-superstar.us.com http://www.michaelkorsoutletclearance.in.net http://www.adidas-stansmith.com http://www.cheapnbajerseys-wholesale.us.com http://www.pandoracharmssale-clearance.us.com http://www.airmax-2018.com http://www.red-bottoms.us.com http://www.adidas.us.com http://www.armaniexchange-outlet.com http://www.redwingshoes.us.com http://www.jimmychoo-outlet.us.com http://www.outletpandora.us.com http://www.coachoutletmalls.us.com http://www.nikeairmax95.com http://www.rolex-replicawatches.com.co http://www.pandorajewelryus.us.com http://www.moncler-outlets.us.com http://www.keenshoes.us.com http://www.ralphlaurensaleclearanceuk.me.uk http://www.ralphlauren-outlet.me.uk http://www.vancleefandarpelsjewelry.com http://www.coachoutletcanada.ca http://www.outletmichaelkorsonlines.us.com http://www.jewelleryscharm.com http://www.ralphlauren.me.uk http://www.katespadeoutlet.in.net http://www.adidas-yeezyshoes.us.com http://www.nikezoomshoes.com http://www.katespadeoutletclearance.us.com http://www.moncler-outlet.us.org http://www.ferragamo-outlet.us.com http://www.versacehandbags.name http://www.reefsandals.name http://www.outletcoachstore.us.com http://www.vans-shoesoutlet.us.com http://www.airmax2019.us.com http://www.nikeairmax1.us http://www.thefryecompanyshoes.com http://www.brunomaglishoes.us http://www.cartier.us.com http://www.rolexreplica-watches.us.com http://www.airjordanshoes.in.net http://www.supremeclothing.org.uk http://www.saintlaurentoutlet.in.net http://www.burberry-outlet-canada.ca http://www.coachfactory-outlet.in.net http://www.coachfactoryoutlet-stores.us.com http://www.birkenstocksandalsuk.co.uk http://www.okaleysunglasseses.us.com http://www.nikehuarache-shoes.com http://www.airmax-97.us.com http://www.drmartensboots.name http://www.pandorajewelrypandora.us.com http://www.merrell-shoes.us.com http://www.eccoshoes.us.org http://www.katespadehandbagsclearance.us.com http://www.michaelkorsoutletshopping.us.com http://www.outlettoms.org http://www.raybansunglasses.net.co http://www.cheapmlbjerseyschina.us.com http://www.cheapoakleysunglassesofficial.us.com http://www.oakley.nom.co http://www.jimmychoo.us.org http://www.nikeshoes.us.com http://www.salvatoreferragamo.name http://www.coachoutlet-onlinesale.us.com http://www.adadassuperstar.com mt20180605
โดยคุณ aaaa 209.160.127.181 [ วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13:27 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

http://www.tomford-sunglasses.us.com
http://www.adidasstore.us.com
http://www.jordansforcheap.us.com
http://www.adidasyeezy.co.uk
http://www.michael-kors-handbags.org.uk
http://www.bape-hoodie.us.com
http://www.mlbjerseyscheap.us
http://www.nikebasketballshoes.us.com
http://www.michaelkors-outletonlines.us.com
http://www.johnwall-shoes.us.com
http://www.adidasnmd.uk
http://www.adidas-tubular.us.com
http://www.goyard.us.com
http://www.redbottoms.us
http://www.oakleysunglassessale.us
http://www.yeezyshoesuk.com
http://www.nikeairhuaraches.com
http://www.yeezy-shoes.org.uk
http://www.goyard-handbags.us.com
http://www.nikemercurial.us.com
http://www.filas.us.com
http://www.yeezy-boost350.us.com
http://www.kyrie3.us.com
http://www.toryburchshoes.us
http://www.cheapnbajerseys.us.org
http://www.adidasstansmith.uk
http://www.balenciagashoes.us.com
http://www.linksoflondon.us.com
http://www.oakleysunglassesformen.us
http://www.ultraboost.us.com
http://www.jordan12.us.com
http://www.yeezy-shoes.ca
http://www.curry5.us
http://www.retro-jordans.us.com
http://www.nikeairmax270.org
http://www.jordanshoes.uk
http://www.adidas-crazyexplosive.us.com
http://www.adidasnmdshoes.co.uk
http://www.yeezyboost350v2.org.uk
http://www.lebron15.net
http://www.goldengooseoutlet.us
http://www.kd-10.us
http://www.outletonline-michaelkors.us.org
http://www.charmspandora.in.net
http://www.michaelkorsoutletonlineus.com
http://www.longchamphandbagsonlines.com
http://www.off-whiteshoes.us.com
http://www.goldengoose.us.com
http://www.airmax90.us.org
http://www.yeezysshoes.us.com
http://www.nikezoom.us.com
http://www.yeezyboost-350.com.co
http://www.yeezy-shoes.org
http://www.offwhiteclothing.us.com
http://www.adidassuperstar.org.uk
http://www.nike-airhuarache.us.com
http://www.yeezy500.us
http://www.nfljerseysstoreonline.com
http://www.hoganoutletonline.us.com
http://www.louboutinshoes.uk
http://www.oakleysunglassesonline.us.org
http://www.nikehyperdunk2017.us.com
http://www.adidasstansmith.us.com
http://www.asics-shoes.us.org
http://www.offwhitehoodie.us.com
http://www.yeezyboost-350.uk
http://www.diorsunglasses.in.net
http://www.kevindurant-shoes.us.com
http://www.curry4.us.com
http://www.michaelkors-outletfactory.us.org
http://www.vans-outlet.us.com
http://www.jordan13.us.com
http://www.fitflops-saleclearance.us.com
http://www.adidasnmds.com
http://www.nikeshoesformen.us.com
http://www.nikefoamposite.us.com
http://www.air-max.us.com
http://www.nike-airforce1.us.com
http://www.nike-freerun.us.com
http://www.nikecortez.us.com
http://www.bapehoodie.us
http://www.adidasyeezys.us.com
http://www.airmax270.us.com
http://www.michaelkors-outletstore.com
http://www.outletmichael-kors.us.com
http://www.kobesneakers.com
http://www.longchamphandbagsoutlets.com
http://www.adidasultra.us.com
http://www.nikehuaracheshoes.us.com
http://www.chromehearts.net.co
http://www.kobebasketballshoes.us.com
http://www.nike-airmax90.us.com
http://www.raybanonlinestore.us.com
http://www.adidasiniki.us
http://www.hardenshoes.us.com
http://www.yeezy-500.us.com
http://www.jordan6.us.com
http://www.ferragamobelt.us.org
http://www.cheap-airjordans.us.com
http://www.fentypuma.us.com
http://www.offwhitexjordan1.com
http://www.lebronjames-shoes.us.com
http://www.derrickroseshoes.us.com
http://www.handbagsmichaelkors.com
http://www.lebron-soldier10.us.com
http://www.nike-airmax2017.us.com
http://www.nikeairforce1.us.com
http://www.longchamp-bags.us.org
http://www.raybansunglassesoutlets.us
http://www.filashoesonline.com
http://www.caterpillarboots.us.com
http://www.nikerunningshoes.us.com
http://www.adidasyeezys.us
http://www.michaeljordanshoes.us.com
http://www.nikeflyknit.us.com
http://www.authenticjordanscheap.us.com
http://www.cheaprealjordans.us.com
http://www.russellwestbrookshoes.us.com
http://www.birkinbag.us.com
http://www.ferragamobelt.us
http://www.long-champhandbags.org.uk
http://www.nikesneakers.us.com
http://www.michaelkorsoutletstoresonline.com
http://www.jordan-retro.us.com
http://www.nfljerseys.us.org
http://www.adidasyeezys.net
http://www.yeezy700.us.com
http://www.hermes-birkin.us.com
http://www.long-champ.us.com
http://www.balenciaga.us.com
http://www.michaelkorshandbag.us.org
http://www.outlettimberland.us.org
http://www.jewelrypandora.in.net
http://www.goldengoose-sneakers.us
http://www.offwhite.us.com
http://www.monclerjacketsale.us
http://www.yeezyboost350v2shoes.us.com
http://www.nikeairmax2018.us.com
http://www.lebron14.us.com
http://www.yslhandbags.net
http://www.pradasunglasses.us.org
http://www.hermes-handbags.us.com
http://www.lebron-soldier11.us.com
http://www.vibramfivefingers.us.com
http://www.nikeflyknitracer.us.com
http://www.truereligionjeans-outlets.us.com
http://www.nikepolo.us
http://www.rayban-sunglassesonline.us.com
http://www.yeezysuk.com
http://www.yeezy-boosts.us.com
http://www.lebron13.us.com
http://www.vapormaxshoes.us
http://www.monclerjackets.us
http://www.vans-shoes.us.org
http://www.hermesbelts.co.uk
http://www.katespadehandbags-outlet.us.com
http://www.longchamp-bag.us.com
http://www.michael-kors-handbags.com.co
http://www.chromehearts.com.co
http://www.kyrie4.org
http://www.guccibelt.us.com
http://www.goldengoose-sneakers.com
http://www.yeezyboost.in.net
http://www.nikereact.org
http://www.nike-shox.us.com
http://www.converseoutlet.us.com
http://www.nikeoutletstoreonlineshopping.us.com
http://www.toryburchshoes.org.uk
http://www.pandorabracelet.in.net
http://www.kyrie4shoes.us.com
http://www.asicsgelkayano.us.com
http://www.kobebasketballshoes.net
http://www.adidaseqts.com
http://www.goldengoose-outlet.us.com
http://www.oakleysunglassesonlinestore.us.com
http://www.yeezy-boost.us.com
http://www.kobe-shoes.us.com
http://www.golden-goose.us.com
http://www.adidasgazelle.us.com
http://www.basketball-shoes.us.com
http://www.airjordanretro.uk
http://www.jordan4.us.com
http://www.outletlacoste.us.com
http://www.truereligion-outlets.us.com
http://www.converse-shoes.us.com
http://www.christian-louboutin.eu.com
http://www.tomfordsunglasses.us.org
http://www.nike-huarache.com
http://www.nike-airpresto.us.com
http://www.shoesjordan.us.com
http://www.hermesonlineshop.com
http://www.nikexoffwhite.com
http://www.adidas-nmds.us.com
http://www.paulgeorgeshoes.us.com
http://www.kyrieirving-shoes.us.com
http://www.hermes-belt.us.com
http://www.nikedunks.us.org
http://www.russellwestbrookshoes.us
http://www.curry5.us.com
http://www.damianlillardshoes.us.com
http://www.lebron15shoes.us.com
http://www.chromeshearts.us.com
http://www.yeezyboost-350v2.us.com
http://www.supremehoodie.us.com
http://www.reebokoutlet.us.org
http://www.mkoutletonlinestore.com
http://www.balenciagassneakers.com
http://www.monclerjacket.net
http://www.nikeair-max.us.com
http://www.monclerjacketsoutlets.us.com
http://www.paulgeorgeshoes.us
http://www.jordan11retro.us.com
http://www.lacosteonlineshop.us.com
http://www.nike-hyperdunk.us.com
http://www.michael--korsoutlet.us.org
http://www.cheapoakley-sunglasses.us.org
http://www.adidas-zxflux.us.com
http://www.yeezy-shoes.us.org
http://www.yeezyboost.com.co
http://www.curry4shoes.us.com
http://www.goyardhandbags.us.com
http://www.monclersoutlet.us.com
http://www.adidasnmd-runner.us.com
http://www.adidasultraboost.us.org
http://www.cheapoakleys.name
http://www.rbsonlinestore.com
http://www.patriotsjersey.us.com
http://www.burberryoutlet-store.us.com
http://www.adidasoutletonline.com
http://www.raybanaviatorsunglasses.org
http://www.hermesbelts.com
http://www.nike-roshe.us.com
http://www.goldengoosesneakers.us
http://www.adidas-eqt.us.com
http://www.supremeclothing.us
http://www.nikereact.us.com
http://www.calvinkleinoutlet.us.com
http://www.adidassuperstar.us.com
http://www.adidas-pureboost.us.com
http://www.linksoflondonus.com
http://www.kobeshoes.uk
http://www.raybansunglasseswholesale.us.org
http://www.nhljerseys.us.org
โดยคุณ zzyytt ส่งเมล์ถึง zzyytt 146.196.55.127 [ วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:50 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
โค้ดตรวจสอบ
***พิมพ์ให้ตรงกับด้านบน
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 1000 Kb, Flash 1000 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: ถาม-ตอบ สพป.เชียงราย เขต 1