กระดานถาม-ตอบ ปัญหาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฎทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือแก้ไขข้อความ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

โรงเรียนบ้านป่าบงขยายเวลารับสมัครครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านป่าบง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ตามรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
- ครูอัตราจ้างสอนชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
1.2 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. สัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นบุคคลทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาพท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกปฐมวัย เอกคณิตศาสตร์ และเอกภาษาไทย (พิจารณาเรียงตามลำดับ)
2. เป็นผู้ได้รับอนุญาตใบประกอบวิชาชีพครู
3. มีประสบการณ์การสอนปฐมวัยจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ในตำแหน่งการรับสมัคร
3. สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าบง
4. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สอบคัดเลือก วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผลสอบ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
5. หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
5.2 สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองว่ามีวุฒิทางการศึกษาตรงตามประกาศ จำนวน 1 ฉบับ
5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5.5 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
5.6 สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5.7.ใบประกอบวิชาชีพครู
6. เงื่อนไขการรับสมัคร
- ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติและหลักฐานเอกสารในการรับสมัครตรงตามประกาศ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติและหลักฐานเอกสารไม่ถูกต้องถือว่าผู้คัดเลือกได้เป็นโมฆะจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ และจะเรียกผู้คัดเลือกได้ในลำดับถัดไปจ้างแทน
- ไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจำ หรือลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1
7. วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
จะประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนบ้านป่าบง
ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
*** สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B3bh-CHYgSubaXA5RktSU1o1R1E/view?usp=sharing

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560


(ลงชื่อ) นางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว
(นางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าบง
086-9170214 / 088-2906804
โรงเรียนบ้านป่าบง ส่งเมล์ถึง โรงเรียนบ้านป่าบง 125.25.44.33 [ วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09:45 น. ]


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
โค้ดตรวจสอบ
***พิมพ์ให้ตรงกับด้านบน
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 1000 Kb, Flash 1000 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: ถาม-ตอบ สพป.เชียงราย เขต 1